Logotyp
Visa sökformulär

Grannars möjlig­het att på­verka

Ibland avviker en an­sökan om lov från det som står i detalj­planen för ett särskilt område. Det kan gälla både för bygg­lov, rivnings­lov eller mark­lov. Då har du möjlig­het att lämna syn­punkter på lov­ansökan. När vi på bygg­nads­nämn­den redan har tagit be­slut om lov eller för­hands­besked kan du över­klaga det.

Vad inne­bär det?

Att kunna lämna in syn­punkter före beslut

Ibland stämmer en an­sökan om lov för att bygga, riva eller ändra marken inte överens med vad som står i områdets detalj­plan. Då ska vi in­formera de som är be­rörda om det. Det kallas att bli under­rättad. Det gäller också där det inte finns någon detalj­plan eller andra bestämmelser. Vi ska också ge möjlig­het att lämna in syn­punkter. Det här gäller även för an­sök­ningar om för­hands­besked.

Dessa syn­punkter är en del av det under­lag som ligger till grund för vårt beslut. Vi gör en avväg­ning mellan de olika enskilda intressena innan vi tar beslut.

Att kunna göra en över­klagan av ett beslut

Alla berörda som har haft invänd­ningar mot ett beslutat ­lov, får beslutet skickat till sig. Det sker antingen med rekommen­derat brev eller genom för­enklad del­givning. De be­rörda har möjlig­het att över­klaga beslutet. Vi är också skyldiga att berätta för de be­rörda om hur de gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning. En besvärs­hän­visning hittar du längre ner på sidan i ­listan med relaterade dokument.

Vi annonserar om alla lov som vi har tagit beslut om i Post- och inrikes tidningar.

Vad är berörd och vad är sakägare?

Att vara be­rörd av en an­sökan om lov kan betyda, att du eller din fastig­het på något sätt blir på­verkad av det någon sökt lov för. Du är be­rörd om du är

  • sakägare
  • bostadsrätts­innehavare
  • hyresgäst eller
  • boende.

Sak­ägare är den som blir på­verkad av till exempel en bygg­nads­åtgärd och där­med har rätt att yttra sig i det ärenden. Samt att över­klaga beslutet.

Kända sak­ägare är grannar som har gemensam tomt­gräns med den fastighet som an­sökan gäller. Det kallas för att vara rå­grannar. Även grannar på andra sidan mindre gator och vägar till berörd fastighet är sak­ägare. Det gäller både ägare till fastig­heten, arrendatorer eller inne­havare av annan särskild rätt än hyres­rätt i fastig­heten. De rättig­heterna ska vara in­skrivna i fastig­hets­registret.

Vad betyder det att delge och att bli del­given?

Ibland kräver lag­stiftning­en att hand­lingar ska del­ges. Det betyder att formellt lämna över skrift­lig hand­ling, det vill säga att ge in­forma­tion om något. Det kan till exem­pel vara om ett be­slut.

Två grannar som skakar händerna
Så här gör du

Så här gör du

Så här över­klagar du ett beslut om du är del­given beslutet

När du ska över­klaga ett beslut om lov eller förhands­besked ska du göra det inom en viss tid. Skicka in din över­klagan inom tre veckor från det att du har blivit del­given beslutet, det vill säga fått infor­mation om det. En över­klagan ska vara skriftlig.

Den ska inne­hålla in­formation om

  • vilket beslut det gäller, ange ärendets diarie­nummer och eller fastighets­beteckning
  • varför du tycker att beslutet är felaktigt
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • dina kontakt­uppgifter, namn, posta­dress, telefon­nummer och gärna e-postadress

Du ska lämna in din över­klagan till byggnads­nämnden.

Så här överklagar du om du inte har delgivits beslutet

Om du är sak­ägare, men ändå inte del­givits be­slutet, har du fyra veckor på dig att överklaga. Det är från det att be­slutet har pub­licerats i Post- och in­rikes tid­ningar.

  • Skicka in din över­klagan inom fyra veckor från det att beslutet har publicerats i Post- och inrikes tidningar.
  • I din över­klagan måste du beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras.

Du ska lämna in din över­klagan till bygg­nads­nämnden.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är vi på bygg­nads­nämn­den i Västerås stad som tar emot alla över­klagningar på lov­beslut. Vi kontrollerar att din över­klagan har kommit in i rätt tid. Sen skickar vi den vidare, till­sammans med hand­lingar från ärendet till läns­styrelsen. Det är i läns­styrelsen som din över­klagan be­handlas.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

Ibland kräver lag­stiftningen att hand­lingar ska delges. Det betyder att formellt lämna över skriftlig handling, det vill säga att ge in­formation om något. Det kan till exempel vara om ett beslut.

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Om det blir aktuellt för dig, kommer du att få mer in­forma­tion om vad det innebär.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?