Logotyp
Visa sökformulär

Svartbygge, olovligt byggande

Om du bygger något utan att ha till­stånd till det är ditt bygge ett så kallat svart­bygge. Det kan bli dyrt att bygga utan till­stånd eller på­börja ett bygg­nads­arbete innan du har fått ett start­besked. Det kan också bli dyrt att börja an­vända en bygg­nad, och till exempel flytta in, innan du fått ditt så kallade slut­besked.

Vi som kommun ska ta ut en så kallad byggsanktionsavgift om du inte har följt de regler som gäller. Du får inte på­börja en åtgärd som kräver bygg­lov, mark­lov, rivnings­lov eller an­mälan innan du har fått ditt start­besked. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller för­ändrat innan du fått ett slut­besked.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du

 • bygger nytt, bygger till, ändrar använd­ningen av en bygg­nad eller utför andra lov­pliktiga åt­gärder utan att ha bygg­lov och startbesked
 • uppför bygg­lovs­pliktiga anlägg­ningar, till exempel murar och plank, utan att ha bygg­lov och startbesked
 • börjar använda en byggnad eller an­läggning innan du har fått ett slut­besked
 • river en byggnad utan att ha rivnings­lov och startbesked
 • utför en åtgärd utan att ha mark­lov (schakt­ning, fyllning eller träd­fällning) och startbesked
 • påbörjar en an­mälnings­pliktig åtgärd, till exempel att in­stallera eller ändra an­läggning för eld­stad, vatten- och avlopp eller ventila­tion, utan att ha fått startbesked.

Exempel på byggsanktionsavgifter

Vid ny­byggnad eller till­byggnad

Även om du har fått bygglov får bygget inte på­börjas innan du fått ett start­besked. Du får inte heller börja använda byggnaden eller till­bygg­naden innan du har fått ett slut­besked.

 • Att påbörja bygget av ett en­bostads­hus med brutto­arean 160 kvadrat­meter utan att ha fått varken bygglov eller startbesked. Avgift 99 680 kronor.
 • Att påbörja bygget av en 60 kvadratmeter stor till­byggnad av en­bostads­hus utan att ha fått varken bygglov eller startbesked. Avgift 32 480 kronor.

Om du har fått bygglov men påbörjar bygget utan start­besked blir sanktions­avgiften hälften så stor.

 • Att börja använda ett bostads­hus med brutto­arean 160 kvadratmeter utan att ha fått ett slutbesked. Avgift 19 936 kronor.
 • Att börja använda en 60 kvadratmeter stor till­byggnad av ett en­bostads­hus utan att ha fått ett slutbesked. Avgift 6 496 kronor.

Vid rivning

 • Att påbörja rivning av ett en­bostads­hus med brutto­arean 160 kvadrat­meter utan att ha fått ett startbesked. Avgift 57 792 kronor.

Vid anmälan

 • Att påbörja installation av en eldstad, till exempel braskamin, utan anmälan eller startbesked. Avgift 4 480 kronor.

Om du har gjort en anmälan men på­börjat installationen utan start­besked blir sanktions­avgiften hälften så stor.

 • Att börja använda en eldstad utan att ha fått en slutbesked. Avgift 896 kronor.

Observera att bygg­sanktions­avgifterna alltid beräknas för ditt enskilda fall. I exemplen ovan har endast några typfall räknats fram.

Vi måste ta ut bygg­sanktions­avgifter

Bygg­sanktions­avgifterna är reglerade i plan- och bygg­förord­ningen (Lag 2011:338). Vi i staden får bara i undantagsfall sänka eller låta bli att ta ut av­giften. Hur stor av­giften blir beror på vilket fel du har gjort och baseras på pris­bas­beloppet. Det är för år 2017, 44 800 kronor. Du kan som mest tvingas betala 2 240 000 kronor vilket mot­svarar 50 pris­basbelopp. Vi tar ut bygg­sanktions­avgiften även om du inte har gjort fel av­siktligt, utan på grund av slarv eller för att du inte känt till vilka regler som gäller.

Mer information

Du är alltid väl­kommen att ta kontakt med oss om du vill ha mera in­formation eller är osäker på om du behöver bygg­lov.

Länk till mer information om bygglovsprocessen.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?