Logotyp
Visa sökformulär

Villor och flerfamiljshus

Planerar du att bygga en ny villa eller ett fler­familjs­hus behöver du söka bygglov. Du ska också söka bygg­lov om du vill bygga till ditt hus. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och om hur du gör för att söka bygg­lov. Innan du skickar in din an­sökan ska du alltid ta kontakt med oss.

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din an­sökan

För ny villa

När du an­­söker om bygg­­lov be­höver du fylla i blan­­ketten för an­­sökan om bygg­lov. Du hittar den i gröna länken. Upp­­gifter om material och färg skriver du in på din an­sökan. Till­­sammans med din an­­sökan be­­höver du skicka in följande hand­­lingar:

 • Nybyggnads­karta. Du beställer den via ett e-formulär. Se länk längre ner på sidan.
 • Situations­plan.
 • Ritning på fasader. Den befintliga fasaden ska också vara med när det gäller en till­byggnad.
 • Planritning.
 • Ritning med sektioner, som även visar be­fintliga och nya mark­linjer.
 • Förslag till kontroll­plan. Du hittar en enkel mall och ett exempel under punktlistan.
 • Namn och kontaktuppgifter till den som är kontroll­ansvarig för bygget, skrivs in på ansökan.

För nytt flerbostads­hus

Förutom ifylld och på­skriven an­sökan, samt hand­lingarna i listan här ovan, ska du skicka in en

 • situations­plan som redo­visar mark­plan.

Detta kan du i vissa fall behöva komplettera med

 • färgsatta fasadritningar
 • tillgänglighetsutlåtande av sakkunnig.

Länk till e-formulär för beställning av nybyggnadskarta.länk till annan webbplats

Länk till mer information om nybyggnadskartor.

Länk till mall för kontrollplan.Word

Länk till exempel på en kontrollplan.PDF

Länk till Boverkets broschyr Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?PDF

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via Bygglotsen.

Länk till exempel­rit­ning för tillbyggnad av en­bostads­hus.PDF

Du måste få startbesked innan du får börja bygga

När du har fått ditt bygg­lov ska du träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där be­stäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få start­besked. När du har fått ditt start­besked får du börja bygga.

För ny villa

Handlingar som vanligt­vis ska skickas in för att få start­besked

 • energi­beräkning
 • färdigställande­skydd
 • konstruktions­ritningar
 • geoteknisk under­sökning, om det krävs.

För nytt flerbostadshus

För att få ditt start­besked ska du lämna in de hand­lingar som finns i listan här ovan, samt

 • brandskydds­beskrivning
 • tillgänglighets­beskrivning
 • namn på sak­kunnig för till­gänglig­het.

Utstakning av din byggnad

När du ska bygga en ny villa eller ett fler­familjs­hus be­höver du göra en så kallad ut­stakning. Har du själv den tekniska kom­petensen för det och är god­känd av bygg­nads­nämn­den får du göra den själv. I annat fall ska du an­lita en fack­man. Vi utför ut­stakning. Du kan be­ställa den i ett e-formulär. Se länken här under.

Länk till e-formulär för beställning av utstakning av byggnad.länk till annan webbplats

Länk till mer information om utstakning.

Du måste få slut­besked innan du flyttar in

När du har byggt klart be­höver vissa kon­troller göras. Det har att göra med säker­het, brand­skydd och till­gänglig­het bland andra. Du ska också träffa oss i ett slut­samråd. Där be­stäms vilka hand­lingar du ska skicka in för att få ditt slut­besked. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända din nya bygg­nad.

Länk till blankett för begäran om slutbesked.länk till annan webbplats

För ny villa

Handlingar som vanligt­vis ska skickas in för att få slut­besked

 • underskriven kontroll­plan
 • relations­ritningar för
  • arkitekt­ritningar
  • konstruktions­ritningar
  • värme-, vatten- och sanitets­ritningar (VVS)
 • OVK-protokoll
 • luftflödes­protokoll
 • intyg från sak­kunnig när det gäller im­kanal och andra rens­pliktiga kanaler
 • intyg från sotare (om det finns eldstad)
 • pålnings­ritning eller pålnings­protokoll (vid pålning)
 • läges­kontroll, ska du skicka in om du tänkt bygga inom ett detalj­planerat område. Den kan du beställa i ett e-formulär. Det hittar du i länken här nere.

Länk till e-formulär för beställning av lägeskontroll.länk till annan webbplats

Länk till mer information om lägeskontroll.

För nytt flerbostads­hus

För att få ditt slut­besked ska du lämna in de hand­lingar som finns i listan här ovan, samt

 • dokumentation över brand­skyddet, på­skriven av brand­sak­kunnig
 • resultat från ljud­mätning
 • dokumentation över till­gänglig­heten med ut­låtande från sak­kunnig.

Om du inte följer reglerna

Vi måste ta ut en avgift om du inte följer de regler som gäller. Till exempel om du börjar bygga utan lov och start­besked, eller flyttar in utan slut­besked. Läs mer om olovligt byggande i länken här nere.

Länk till sidan om svartbygge, olovligt byggande.

Vad innebär det?

Villa eller två­bostads­hus

Du som planerar att bygga en ny villa eller ett hus med två bostäder i be­höver söka bygg­lov. Har du redan ett hus som du vill bygga till, ändra eller kom­plettera på något vis be­höver du i vissa fall söka bygg­lov, i andra inte. Du kan läsa om vilka regler som gäller på sidorna Altan, uteplats, skärm­tak och Bygga utan bygglov.

Länk till sidan Altan, uteplats, skärmtak.

Länk till sidan Bygga utan bygglov.

​Att bygga hus i kuperad terräng

​När du ska bygga på en tomt som lutar eller är väldigt kuperad, kan det vara bra att tänka till lite extra. Vi har tagit fram några goda råd för dig som ska bygga villa, radhus, parhus och mindre flerfamiljshus på en sådan tomt.

Länk till Goda råd för anpassning av byggnader i kuperad terräng.PDF

Flerfamiljs­hus

Om du ska bygga fler­familjs­hus ska du alltid söka bygg­lov. Du kan också läsa mer om pro­cessen för att bygga bo­städer i länken under stycket. Där har vi och alla aktörer i pro­cessen samlat in­formation om hur du gör och vad som sker i de olika skedena.

Länk till sidan för bostadsbyggnadsprocessen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som ska göra parkering i sam­band med bygg­lov

Här får du hjälp med att ta fram rätt antal parkeringar till den nya byggnaden. Du kan dels läsa i parkerings­programmet. Där hittar du en över­gripande be­skrivning av parkeringar i Västerås. Dels kan du läsa i parkerings­rikt­linjerna. I dessa beskriver vi lite mer i detalj de faktorer som på­verkar antalet parkeringar. Du får också hjälp av en e‑tjänst. Med den kan du räkna ut det preliminära antalet parkerings­platser som du behöver. I broschyren visar vi hur du bäst kan ut­forma parkering för cyklar. Till din hjälp har du också en check­lista och en karta.

Innan du gräver, kontrollera led­­ningar eller annat i marken

Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, ta kontakt med Mälar­energi innan du börjar gräva. De kan visa dig var led­ningar­na ligger och markera ut det på marken.

Länk till Mälar­energis webb­plats om lednings­visning.länk till annan webbplats

Ska du gräva eget av­lopp eller an­sluta till kommunens?

Det är viktigt att fundera över hur av­loppet i ditt hus ska in­stalleras. Läs mer i länkarna här nere om eget av­lopp och kommunalt av­lopp.

Länk till sidan om eget avlopp.

Länk till sidan om kommunalt avlopp.

Du får mer in­formation hos Bo­verket

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.

Länk till Boverkets webbplats om bygglov.länk till annan webbplats

Länk till Boverkets broschyr Boverkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.PDF

Husritning med tumstock och blyertspenna

Det är viktigt att ritningarna är av god kvalitét

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Byggnadsnämnden tar be­slut om ditt bygg­lov

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till bygg­­nadens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.   

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Så här mycket kostar det

Avgiften för ­lovet bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om bygg­lov. Till exempel för ny­byggnad eller till­byggnad av enbostads­hus. För övriga ärenden räknas avgiften ut efter de för­ut­sättningar som finns i varje enskilt fall. Läs mer om avgifter nere i länken.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?