Dela |

Kvalitetsarbete 

Skolornas och förskolornas huvudmän ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar.

Tillsyn

Kommunen har egentillsynsansvar för all kommunal pedagogisk verksamhet samt tillsynsansvar för fristående förskolor. Det övergripande tillsynsansvaret ligger hos Skolinspektionen för både de kommunala och de fristående skolorna.

Uppföljning - utvärdering

Varje enhet ska bedriva ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete.
1 juli 2011 upphör kravet på enheternas årliga kvalitetsredovisning. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet följs bland annat de uppsatta nationella målen, målen i Västerås stads utbildningsplan och målen i Västerås stads strategiska plan kontinuerligt samtidigt som det bedrivs olika utvecklingsinsatser.

I de fall verksamheterna har rapporterat in sin kvalitetsredovisning för tidigare år finns de på SIRIS, se länklistan nedan. Söker du en kvalitetsredovisning som du inte hittar kontaktar du verksamhetens enhetschef eller rektor, så får du ta del av den.

Jämföra skolor

På webbplatserna grundskolekvalitet.se och utbildningsinfo.se kan du göra jämförelser mellan landets grundskolor och gymnasieskolor, se länklistan nedan. Informationen vänder sig till elever och föräldrar inför valet av skola. Kvalitetsmåtten utgår från nationella prov och betyg.

! Observera att alla dokument öppnas i ett nytt fönster

Dokumentlista