Logotyp
Visa sökformulär

Södra Källtorp – en ny central stadsdel

Nu formas nya stadsdelen Södra Källtorp, som kommer att bli ett blandat, modernt område med fokus på bostäder, rekreation och omsorg. Här planeras bland annat bostäder, äldreboende, förskola och idrottsplats. Här kan du läsa mer om och följa arbetet med Södra Källtorp.

En illustration av ett nytt bostadsområde med hus och människor som promenrerar eller står

Illustration: Archus Arkitekter

Vi planerar för 670 bostäder

Södra Källtorp kommer att växa fram i centrala Västerås. Området angränsar till Vallby, Råby och Eriksborg. I området finns Wenströmska som inrymmer olika gymnasieskolor, men nu ska skolan byggas om eller rivas, och här planeras ett modernt äldreboende, en idrottshall och en förskola. I anslutning till det så ska det även byggas ett trygghetsboende med cirka 60 lägenheter. Totalt planeras för 670 bostäder i Södra Källtorp.

Läs mer i nyheten om äldreboende, trygghetsboende och förskola ska byggas i området.

Därför byggs skolan om

Det var inte längre lönsamt att ha skolverksamhet i området. Många lokaler i Wenströmska stod tomma. Däremot finns det en stor efterfrågan på bostäder i hela Västerås, och Södra Källtorp blir en ny stadsdel som byggs i närheten av redan befintlig service och kommunikationer.

Fokus på utemiljön

Ett stort fokus läggs på att skapa en attraktiv utemiljö med möjligheter till fritidsaktiviteter. Det planeras en ny lekplats, promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. I Södra Källtorp vill vi ta vara på det natursköna läget nära Vedboskogen och Wenströmska IP. Vedbobacken finns också runt knuten. 

Stadens idé för Södra Källtorp

Det ska vara lätt att ta sig till Södra Källtorp genom att gå, cykla eller genom kollektivtrafiken. På gångavstånd finns förskola, kafé, park, skog och idrottsplan. Bredvid idrottsplatsen planeras en lekplats och ett parkstråk med belysning längs gång-och cykelvägen. Området ska vara varierat med spännande boendeformer. Färgerna ska harmonisera med naturen och kvarteret ska ge ett lugnt intryck, trots olika typer av hus och byggnader.  

Vad händer nu – preliminär tidplan

 • Informationsmöten i december 2016.
 • Samråd och samrådsmöte i mars 2017. (Här har sakägare möjlighet att lämna synpunkter. Med sakägare menas granne till om­rådet eller någon som på annat sätt berörs av detalj­planen).
 • Synpunkter samlas in och bearbetas i mars och april 2017.
 • Under granskningsfasen, som planeras under februari 2018, finns återigen möjlighet att lämna synpunkter.
 • Detaljplanen för Södra Källtorp beräknas vara antagen före sommaren 2018.
 • Byggstart beräknas till tidigast 2018.

Annat planeringsunderlag

När vi arbetar med Södra Källtorps utveckling så behöver vi göra utredningar och analyser för olika frågor. Här kan du se några av dem som pågår, eller är klara, för Södra Källtorp. Vi har särskilt tittat på de sociala värdena för området, till exempel har vi undersökt möjligheter för människor att mötas.

 • Dagvattenutredning
 • Trafikbullerutredning
 • Skyddsanalys
 • Arkeologisk utredning
 • Miljökonsekvensbeskrivning med social konsekvensbeskrivning

Här hittar du detaljplan för Södra Källtorp

Kontakta oss

Barbro Sollén Wilcox

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 58

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

  Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?