Logotyp
Visa sökformulär

Fakta och information från Västerås stad Vård och Omsorg

Med anledning av den senaste tidens medierapportering kring en av våra verksamheter vill vi förklara hur vi arbetar med kvalitetssäkring inom vård och omsorg samt vad som gäller kring sekretessen inom vårt verksamhetsområde.

Länk till P4:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Sverige finns en statlig myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som har till uppdrag att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till att vård och omsorg är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Ärenden som IVO hanterar kan komma från enskilda patienter eller anhöriga, vara anmälningsärenden enligt lex Sarahlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller lex Marialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller egeninitierade ärenden och regeringsuppdrag*.

Hur funkar det?

Om IVO får ett ärende begär de in ett utlåtande på klagomålet från vår verksamhet och för det mesta även kompletterande uppgifter såsom exempelvis journalhandlingar. För att inhämta fler uppgifter från verksamheten kan IVO även göra tillsyner. Dessa kan vara anmälda eller oanmälda.

När ärendet är färdigbehandlat återkommer IVO till verksamheten med ett beslut.

Om synpunkter, klagomål eller kritik lämnas direkt till våra verksamheter från boende eller anhöriga hanteras de i enlighet med Västerås stads policy och vår förvaltnings upprättade rutiner.

Om klagomålet handlar om hälso- och sjukvård startar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)öppnas i nytt fönster en internutredning kring händelsen. Resultatet kan leda till att MAS gör en lex Maria-anmälan.

Vårt eget kvalitetsarbete

För att säkra kvalitén i våra verksamheter, bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med:

I ovanstående föreskrifter, allmänna råd och lagstiftningar regleras också våra verksamheters skyldigheter att hantera synpunkter och klagomål samt att rapportera kvalitetsavvikelser.

I vårt kvalitetsarbete ingår även att våra enheter genomför egenkontroller för att säkerställa bland annat hög patientsäkerhet.

Förutom verksamheternas egenkontroller utför vår uppdragsgivare, Sociala nämndernas förvaltning (SNF) uppföljningar av våra verksamheter utifrån de uppdragsbeskrivningar de har lämnat till oss som utförare av vård och omsorg inom kommunen.

Sekretesslagstiftningen och när vi inte kan uttala oss

Som en verksam utförare inom vård och omsorg får vi ibland frågor om enskilda ärenden dvs frågor om ärenden eller händelser som rör individer inom våra verksamheter.  Det kan då i vissa fall uppfattas som att vi inte vill svara men det handlar istället om att vi inte kan svara. Skulle vi göra det bryter vi mot lagen. Sekretesslagens syfte är nämligen att skydda enskilda individer och deras integritet.

Enligt den lagstiftning som förvaltningens verksamheter lyder under, är grunden att vi inte ens kan uttala oss om personer finns inom våra verksamheter eller inte.

*www.ivo.se/om-ivo

Publicerad 2017-10-17 12.19

Senast ändrad 2017-10-17 12.51