Hälsoarbete

Sjukfrånvaron inom Västerås stad har stadigt minskat de senaste åren. Det gäller främst den långa sjukfrånvaron.

En av förklaringarna till detta är att staden bedriver ett aktivt och uthålligt arbete för att främja hälsa och motverka ohälsa.

Det betyder bland annat att våra medarbetare kan erbjudas friskvårdspeng till aktiviteter efter arbetstid.

Ökad trivsel

En viktig del av Västerås stads arbete med utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, utgörs av den årliga medarbetarundersökningen. Undersökningen ger underlag för fortsatt arbete på alla nivåer i organisationen men främst för utveckling av den egna arbetsplatsen.

Västerås stads resultat ligger i nivå med andra jämförbara städer och en bra bit över snittet för samtliga företag som genomför undersökningen. 

Staden genomför årligen en medarbetarundersökning i oktober eller november. Du hittar det senaste resultatet i länken nedan.