Logotyp
Visa sökformulär

Bygglov för skyltar

Det finns en del saker att tänka på när det ska skyltas. Är det en helt ny skylt eller vill du byta ut en gammal? Vad är syftet med skylten? Ska folk hitta eller är det mest för marknadsföring? Ta gärna kontakt med oss innan du planerar din skyltning.

Vad innebär det?

I områden med detalj­plan krävs bygg­lov för att sätta upp en skylt eller en ljus­anordning. Det krävs även om du ska ändra skylten eller ljus­anordningen väsent­ligt.

Skyltar på en fasad ska alltid an­passas efter bygg­nadens arkitektur och karaktären på gatu­miljön. Tänk på att

 • Hänsyn måste tas till gatu­bildens helhet (karaktär, material, färg och liknande)
 • Byggnaden inte får döljas bakom stora hel­täckande skyltar
 • Följa bygg­nadens egna horison­tella och verti­kala rikt­ningar.

Skyltar som är skrymmande ska användas restriktivt. Det gäller främst ljus­låde­skyltar, det vill säga skyltar som täcker en stor yta och har kraftig be­lysning. En skylt ska placeras i direkt an­slutning till verk­sam­heten.

Skyltar i an­slutning till gator och vägar med mycket trafik får inte inne­hålla rörliga eller bildv­äxlande delar. Skyltar på tak och skyltar som når över tak­foten på bygg­naden ska an­vändas restriktivt.

Upprepning av budskap bör und­vikas. Varu­reklam på samma skylt som verk­sam­hetens namn ska und­vikas. Om det finns en an­visad skylt­plats i ett skylt­program ska skylten placeras där.

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Det är också viktigt att vara säker på att skylten är bra och godkänd enligt lag. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

 • Tala med fastighets­ägaren, det finns kanske ett skylt­program för fastig­heten eller gatan.
 • Se på hela fasaden, din skylt­ning kan bidra till att fram­häva bygg­nadens kvaliteter. Vänd dig till en kvalificerad skylt­tillverkare.
 • Ta fram bilder eller ritningar av hur skylt­ningen kommer att se ut.

Handlingar att lämna in för att söka lov

 • Ifylld och under­skriven ansöknings­blankett, (behövs inte i e-tjänsten)
 • Fastighets­beteckning och adress skrivs på an­sökan.
 • Fasad­ritning med mått, som visar skyltens placering på fasaden.
 • En ritning som visar hur skylten ser ut och dess mått.
 • Karta som över­siktligt visar var skylten ska stå (fri­stående skylt).
 • Ett fotografi över byggnaden och området (valfritt).

Länk till e-tjänst för ansökan om bygglov.

Länk till blankett för ansökan om bygglov för skylt.Word

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas, ändras eller sättas upp.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via vår Bygglots.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vem tar be­slut om ditt bygg­lov?

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till skyltens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Avgiften för bygglovet bestäms av en ­taxa. För vissa typer av åtgärder finns det fasta avgifter. I övriga ärenden räknar vi ut avgiften i varje enskilt fall.

Läs mer om taxan på sidan om avgifter och taxor.

Hur lång tid kan det ta innan bygg­lovet är klart?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.                             

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00
Sommartider: 7.30-16.00 (mellan måndagen den 26 juni och fredagen den 18 augusti)

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Möte om fler bostäder i Dingtuna

  Välkommen på möte för ny detaljplan i Dingtuna. Vi planerar för fler bostäder i olika former. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

Nytt i Västerås

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

 • Strålande framtid för solenergi

  Visste du att det idag är enkelt och lönsamt att installera solpaneler på sin villa och att kostnaden för solcellsmoduler gick ner med 80% mellan 2008 och 2012? Och att du med solpaneler kan minska dina energikostnader samtidigt som du alltid vet vad elen kommer att kosta varje månad?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?