Tillkännagivande

Organ: Beredningsutskott för mark-och exploateringsfrågor

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 8-23

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-12
Datum då anslag tas ner: 2023-05-04

Sekreterare: Elias Wäfors