Tillkännagivande

Organ: Beredningsutskottet för mark- och exploateringsfrågor

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 35-39

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-05
Datum då anslag tas ner: 2023-06-27

Sekreterare: Lina Dahlström