Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 99-156

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-07
Datum då anslag tas ner: 2019-05-29

Sekreterare: Maria Bly