Tillkännagivande

Organ: Beredningsutskottet för mark- och exploateringsfrågor

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 24-34

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-08
Datum då anslag tas ner: 2023-05-30

Sekreterare: Claes Danielsson