Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 59-79

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-26
Datum då anslag tas ner: 2020-04-17

Sekreterare: Arasteh Heinemann