Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 89-111

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-03
Datum då anslag tas ner: 2020-06-25

Sekreterare: Arasteh Heinemann