Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 234

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-23
Datum då anslag tas ner: 2021-01-14

Sekreterare: Arasteh Heinemann