Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 254-281

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-10
Datum då anslag tas ner: 2022-02-01

Sekreterare: Arasteh Heinemann