Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 207-211

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-22
Datum då anslag tas ner: 2023-01-13

Sekreterare: Arasteh Heinemann