Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-27
Datum då anslag tas ner: 2023-02-18

Sekreterare: Arasteh Heinemann