Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrotts och fritidsförebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-13
Datum då anslag tas ner: 2023-04-04

Sekreterare: Arasteh Heinemann