Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§14-43

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-02
Datum då anslag tas ner: 2023-02-24

Sekreterare: Martina Svartz