Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 93-116

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-20
Datum då anslag tas ner: 2023-05-12

Sekreterare: Isabella Tana