Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§181-218

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-08-18
Datum då anslag tas ner: 2021-09-09

Sekreterare: Isabella Macri