Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 219-224

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-07
Datum då anslag tas ner: 2021-09-29

Sekreterare: Gustaf Olsson