Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§247-253

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-05
Datum då anslag tas ner: 2021-10-27

Sekreterare: Isabella Macri