Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-29

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-19
Datum då anslag tas ner: 2022-02-10

Sekreterare: Isabella Macri