Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 30-52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-18
Datum då anslag tas ner: 2022-03-12

Sekreterare: Isabella Macri