Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 53-58

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-10
Datum då anslag tas ner: 2022-04-01

Sekreterare: Isabella Macri