Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 59-80

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-18
Datum då anslag tas ner: 2022-04-09

Sekreterare: Isabella Macri