Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§81-147

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-20
Datum då anslag tas ner: 2022-05-12

Sekreterare: Isabella Macri