Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 148-175

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-19
Datum då anslag tas ner: 2022-06-10

Sekreterare: Isabella Macri