Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 176-203

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-16
Datum då anslag tas ner: 2022-07-08

Sekreterare: Isabella Macri