Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 228-248

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-26
Datum då anslag tas ner: 2022-10-18

Sekreterare: Isabella Macri