Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 249-269

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-20
Datum då anslag tas ner: 2022-11-11

Sekreterare: Isabella Tana