Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 292-315

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-19
Datum då anslag tas ner: 2023-01-10

Sekreterare: Isabella Tana