Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-24
Datum då anslag tas ner: 2023-02-15

Sekreterare: Isabella Tana