Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-22
Datum då anslag tas ner: 2023-04-13

Sekreterare: Isabella Tana