Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 158-193

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-19
Datum då anslag tas ner: 2023-07-11

Sekreterare: Isabella Tana