Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 165

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-16
Datum då anslag tas ner: 2020-10-08

Sekreterare: Patrik Skanser