Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 204

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-10
Datum då anslag tas ner: 2020-12-02

Sekreterare: Patrik Skanser