Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 186

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-01
Datum då anslag tas ner: 2022-12-23

Sekreterare: Alice Helander