Kungörelse

Organ: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 70-100

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-27
Datum då anslag tas ner: 2023-05-19

Sekreterare: Linnea Sten