Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-03
Datum då anslag tas ner: 2021-05-25

Sekreterare: Mikaela Johansson