Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 270-291

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-17
Datum då anslag tas ner: 2022-12-09

Sekreterare: Isabella Tana