Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 279-306

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-17
Datum då anslag tas ner: 2021-12-09

Sekreterare: Isabella Macri