Tidiga insatser för att hjälpa barn med övervikt

Skolsköterskorna i Västerås stad har tagit fram en rutin för hjälpa barn med övervikt. Fokus är på tidiga insatser och samtal om hälsosamma vanor och inte på barnets vikt.

Övervikt och fetma hos barn har ökat. Forskningen visar att tidiga insatser är viktiga för att förhindra bestående övervikt. Vårdnadshavarnas delaktighet är också viktig för att insatserna ska ha effekt.

Gemensam rutin för att sätta in tidiga insatser

I Västerås stad arbetar skolsköterskorna utifrån en gemensam rutin som ser till att alla barn och deras vårdnadshavare får samma stöd oavsett vilken skola barnet går på.

Rutinen har resulterat i ett ökat samarbete mellan EMI och region Västmanland.

Så här går det till

Om ett barn har ISO-BMI över 25 vid ett hälsobesök, får vårdnadshavarna information om den överviktsrutin som Västerås stad Skolverksamheter använder. Vårdnadshavarna erbjuds också uppföljande besök hos skolsköterskan.

De uppföljande besöken, kan vara två eller tre besök, innehåller motiverande samtal med fokus på hälsosamma levnadsvanor och inte på barnets vikt.

Vid behov kan vårdnadshavarna även erbjudas stöd av andra externa instanser. Det kan till exempel vara familjecentrum, dietist eller hälsocenter.