Visa sökformulär

Regler

Gäller för förskola och pedagogisk omsorg

Västerås stad erbjuder plats i kommunal och fristående förskola samt enskild pedagogisk omsorg för barn från ett års ålder som är folkbokförda i kommunen. Barnperspektivet innebär att vi ska se verksamhetsformerna som ett komplement till familjen. Föräldrarna har alltid huvudansvaret för sitt barn. Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga när vårdnadshavare är ledig, så är barnet ledig.

1. Vem har rätt till plats?

När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, har barnet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg. Studie- och pratikintyg ska lämnas in till Västerås stads Kontaktcenter. Arbetsgivarintyg lämnas på begäran till förskolan eller pedagogiska omsorgen.

Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Barns rätt till ledigt och semester

Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga när vårdnadshavare är ledig, så är barnet ledig.

2. Du som är föräldraledig

Barn som har vårdnadshavare som är föräldralediga för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Du ansöker och ändrar anledning till plats i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Den som är gravid och har ansökt om föräldrapenning före beräknad förlossning, erbjuds att ha det äldre syskonet på förskolan i samma omfattning som före föräldraledigheten. Det gäller också om båda vårdnadshavarna har föräldrapenning före förlossning.

Flicka och pojke med byggklossar

3. Du som är arbetssökande

Du som är arbetssökande, ska erbjudas eller få behålla plats i verksamhet för ditt barn totalt 20 timmar i veckan.

4. Du som är studerande

Du som studerar ska erbjudas plats för ditt barn utifrån studietid. Studieintyg lämnas till Västerås stads Kontaktcenter. Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg ska lämnas in för varje ny period eller kurs. Avbryter du eller är klar med studierna ska du ändra ditt behov i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

5. Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (skollagen 8 kapitlet 7 paragrafen).

Information om särskilt stöd

För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00.

Stövlar på tork

6. Du som har obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är till för barn mellan 1-5 år som har vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger.

Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Västerås stad gör en prövning i varje enskilt fall, och omprövning av behovet sker en gång per termin.

Det är vårdnadshavares ansvar att lämna och hämta barn till och från verksamheten.

För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00.

7. Ansöka om plats

Vårdnadshavare ansöker om plats i förskola och pedagogisk omsorg i e-tjänsten. Det gäller även allmän förskola.

Du som har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum ska erbjudas plats för barnet på behovsdatum. Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Du kan lämna mellan ett och fem önskemål. Om det finns platser på de förskolor som du önskar blir du erbjuden ett av de alternativen. Finns det inte plats på något av dina önskemål kan kommunen erbjuda annat alternativ för att du ska få plats på ditt behovsdatum.

När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

Fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg erbjuder sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Byte av förskola/pedagogisk omsorg - ny ansökan

Om ditt barn har en plats och du önskar byta till annan förskola eller pedagogisk omsorg gör du en ny ansökan. När det finns platser får du ett erbjudande. Erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte vid byte av förskola/pedagogisk omsorg.

8. Erbjudande av plats

Barnet ska erbjudas plats vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål.

Du får ett erbjudande av plats, som vid gemensam vårdnad måste besvaras av barnets båda vårdnadshavare.

 • När du svarar på ett erbjudande med ja eller nej stängs ansökan. Det gäller både kommunala och fristående förskolor.
 • När du svarar ja till ett erbjudande, innebär det att ditt barn börjar inskolning med fysisk närvaro på det startdatum som står i erbjudandet.
 • Om du inte svarar görs bedömningen att du avstår från erbjudandet och ansökan stängs.

Du kan göra en ny ansökan när du vill.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

9. Tillgång till plats

Kommunal förskola

Om efterfrågan på plats i kommunal förskola är större än tillgången görs följande urval:

 • barn som enligt skollagen kapitel 8 paragraf 7 behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola,
 • önskat behovsdatum (enligt skollagen),
 • så nära barnets eget hem som möjligt (enligt skollagen),
 • om flera barn har samma behovsdatum erbjuds barn som har syskon på samma förskola plats först. Med syskon avses barn som är folkbokförda på samma adress,
 • om flera barn har samma behovsdatum och söker till samma förskola erbjuds det äldre barnet plats först.

Fristående förskola

Fristående förskolor hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

10. Växelvis placering

Västerås stad godkänner inte dubbel förskoleplats för barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ska fatta ett gemensamt beslut om vilken kommun och vilka förskolor de har som önskemål.

Det finns inte någon rätt till dubbel förskoleplats enligt skollagen, det är respektive kommun som beslutar.

Barn med spade

11. Öppettider

Normal öppettid i verksamhet är klockan 6.30-18.00. Vid särskilda dokumenterade skäl finns utökad verksamhet i kommunal förskola från klockan 6.00 till klockan 19.30. Övrig tid finns verksamhet i kommunal regi kvällar, nätter och helger att söka vid behov.

Under sommaren när många barn är lediga kan förskolor och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på annat ställe än de brukar. Föräldrar erbjuds att i god tid besöka den tillfälliga placeringen.

Planeringsdagar

Förskolornas personal erbjuds gemensam tid för planering, utvärdering och kompetensutveckling fyra heldagar per år. För pedagogisk omsorg gäller två dagar per år.

Enheterna ska informera om aktuellt datum till vårdnadshavare minst två månader i förväg. För de vårdnadshavare som inte själva kan lösa sitt behov av omsorg under dessa dagar ska tillfälliga lösningar erbjudas. Vårdnadshavare ska meddela enheten skriftligen sitt behov minst två veckor i förväg. Inget avdrag på avgiften görs.

Information om öppettider och planeringsdagar

Barn i lekhus

12. Säga upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen. Det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Uppsägningstid

Uppsägningstiden i alla verksamheter är två månader. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte. När du säger upp platsen mer än två månader före sista närvarodag för ditt barn betalar du fram till sista närvarodag. Om sista närvarodag för ditt barn är mindre än två månader från den dag då du gör uppsägningen, betalar du för platsen under hela uppsägningstiden. Det gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet. Uppsägning krävs även vid övergång från vanlig förskoleverksamhet till allmän förskola.

Byte av folkbokföringskommun

Om en familj byter folkbokföringskommun kan platsen för barnet behållas högst två månader från det nya folkbokföringsdatumet.

Information om möjlighet att ha plats i annan kommun

Tid mellan två olika placeringar

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan.

Frånvaro av plats

Vårdnadshavare ska alltid informera rektor eller enhetschef för pedagogisk omsorg om längre frånvaro. Chef gör en bedömning om behov av plats och kan därefter besluta om uppsägning av platsen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?