Visa sökformulär

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

I Västerås har vi maxtaxa. Det innebär att högsta avgiften för ett barn i fritidshem och pedagogisk omsorg är 986 kronor per månad.

Avgifter

Inkomsttaket för maxtaxa är 49280 kronor per månad före skatt och baseras på hushållets sammanlagda inkomster.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Ändra inkomst och familjeförhållande i e-tjänsten för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Avgiften gäller från och med första inskolningsdagen och betalas i efterskott varje månad. Du betalar avgiften till Västerås stad även om ditt barn har fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg. Avgiften är lika för plats i kommunal och fristående fritidshem samt enskild pedagogisk omsorg. Du måste betala avgiften även om barnet är hemma för sjukdom eller ni har semester. Vid utebliven betalning använder sig Västerås stad av räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso. Hushåll där avgiften beräknas hamna under 100 kronor betalar ingen avgift.

Du kan betala avgiften med faktura, e-faktura eller genom autogiro.

Formulär för anmälan om betalning genom autogirolänk till annan webbplats

Fritidshem/pedagogisk omsorg - upp till 6 timmar per vecka

Barn 1: 1,5 % av inkomsten, dock högst 739 kronor per månad

Barn 2: 0,75 % av inkomsten, dock högst 370 kronor per månad

Barn 3: 0,75 % av inkomsten, dock högst 370 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften är preliminärlänk till annan webbplats

Fritidshem/pedagogisk omsorg - mer än 6 timmar per vecka

Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 986 kronor per månad

Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor per månad

Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften är preliminärlänk till annan webbplats

Lovverksamhet

Verksamheten omfattas inte av maxtaxan under läsåret. Då är avgiften 100 kronor per lovtillfälle. Under sommarlovet gäller maxtaxa.

Avgiftsgrundande inkomst

Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar i deklarationen. Om hushållet får ändrad inkomst ska du ange ny inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Anger du ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

I listan nedan har vi tagit upp några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgiften som betalats in under 2018. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Information om avgiftskontroll

Plats med delad faktura

Maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura. Anmäl ändrade familjeförhållanden i e-tjänsten.

Regler om plats med delad faktura

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Uppsägningstid

Om du säger upp barnets plats vid fritidshem eller pedagogisk omsorg, eller byter till fritidsklubb, har du två månaders uppsägningstid.

Information om att ansöka och säga upp plats

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Debug

Tack för din återkoppling!