Kompetensutveckling för pedagoger

Naturskolan Asköviken erbjuder kompetensutveckling för pedagoger i förskolor och skolor i Västerås. På den här sidan ser du vilka utbildningar som erbjuds.

Kompetens-utveckling i ekologisk hållbarhet

Ett av Naturskolan Askövikens mål är att främja ekologisk hållbarhet i Västerås förskolor och skolor.

Skogen, parken, ängen, bäcken och skolgården, alla är de fantastiska pedagogiska resurser. Känsla för naturen får man bäst genom att vistas ute i naturen.

Du som är pedagog i Västerås har möjlighet att ta del av kompetensutveckling inom:

 • Lärande för hållbar utveckling
 • Pedagogiska skolgårdar
 • Utomhuspedagogik
 • Miljösamordning för förskolor och skolor
Flicka med förstoringsglas

Kompetensutveckling

Målgrupp: Pedagoger i förskola och grundskola
Datum och tid: 27 mars klockan 13.00 - 16.00
Plats: Naturskolan Asköviken
Anmälan: emma.crawley@vasteras.se, begränsat antal platser (max två per enhet, först till kvarn)

Utbildningens upplägg och innehåll

Ett stationsbaserat arbetssätt ger en lekfull och kreativ utemiljö där relationsskapande och undervisning går hand i hand. Med enkla medel kan du göra utomhusvistelsen meningsfull, begriplig och förutsägbar, oavsett hur stor eller liten utomhusyta din förskola har tillgång till.

Pedagogiska skolgårdar har bjudit in Lina Karlström att hålla workshop på Naturskolan Asköviken för att inspirera till att utveckla utemiljön med stationer och hantverk tillsammans med barnen.

Lina förklarar stationstanken och pratar om hur vi kan skapa lek- och lärsituationer utomhus som främjar de pedagogiska relationerna. Hon går genom vikten av att vi närvarar tillsammans med barnen för att kunna bygga relation, stötta och uppmuntra till kunskapande och samtal.

Hon går igenom hur vi kan använda oss av det som närmiljön ger för att skapa egna lek- och lärmaterial samtidigt som vi ger barnen möjlighet att arbeta och lära med hjälp av hela handen och kroppen.

Workshop och frågestund. Under en praktisk workshop i slöjdande finns utrymme för frågor och samtal.

Bakgrund

Varje termin erbjuds inspirationsträffar för pedagogiska skolgårdar och detta är en sådan träff.

Välkommen med din anmälan!

Målgrupp: Alla som vill transformera skolgården
Datum och tid: Fritt val
Plats: Valfri plats

Föreläsningens innehåll och upplägg

Transformera skolgården till en klimatlekplats

Cedric Ryckaert, grundskolelärare vid Sint-Paulus i Kortrijk, Belgien, ger en inspirationsföreläsning inom seminarieserien "Gröna och pedagogiska skolgårdar". Föreläsningen visar ett utmärkt exempel på hur en skolgård kan transformeras från en asfaltsöken till en levande lärmiljö som främjar hälsa och utveckling samtidigt som den bidrar till biologisk mångfald och omhändertagande av dagvatten. En klimatlekplats!

Västerås stad har ett Erasmus + samarbete med Sint Paulus skolan i Kortrijk och under 2023 besökte tre utvecklare från centrala stödenheter Flandern för jobbskuggning på skolan som Cedric berättar om i den digitala föreläsningen. Besök gjordes också till lärarutbildningen vid Vives university där vi tog del av hur lärarstudenter får träna på att odla med barn och där en läs- och skrivsatsning i de lokala skolorna hade initierats. Utvecklarna besökte även en av dessa grundskolor. Vill ni veta mer om hur en skola kan arbeta med att transformera sin skolgårdsmiljö som en del av skolans helhetsidé för hållbar utveckling är du välkommen att höra av dig!


Föreläsning: Gröna och pedagogiska skolgårdar - YouTube

Målgrupp: Lärare i grundskola, fritidshem och anpassad grundskola
Datum och tid: 11 april, 29 augusti, 17 oktober klockan 14.00-16.00
Plats: Naturskolan Asköviken (första träffen på Naturskolan övriga träffar sker eventuellt på skolor som deltar i projektet)
Anmälan: emma.crawley@vasteras.se

Att ge barn relation till vår natur är en förutsättning för att vilja ta hand om den. Odling kan vara ett sätt att ge barn denna relation och förståelse för vårt beroende av ekosystemen för vår överlevnad. Att väcka medvetenheten kring hur vi kan ta hand om regnvatten för våra odlingar och att producera mat lokalt, kan vara en viktig aspekt för att bidra till klimatanpassning i enlighet med Parisavtalet. Odlingarna bidrar till biologisk mångfald.

Vill du odla med din klass som en del av undervisningen? Vi anordnar under 2024 några träffar för att komma i gång med odling. 12 klasser har redan anmält sig och fått odlingspaket med fruktträd, bärbuskar, perenner, fröer, jord och verktyg. För dem är dessa träffar ett sätt att få inspiration, verkligen komma i gång och fundera igenom projektet tillsammans. Vi öppnar även upp dessa träffar för övriga som vill komma igång och möjligheten finns att söka bidrag från pedagogiska skolgårdar senast den 1 mars för material.

Arbetet med odlingen kan skapa kopplingar till lärande i flera olika ämnen och vi hjälps åt att hitta sådana kopplingar, så att du kan använda odlingen som en naturlig del av den planerade undervisningen. Du kommer också att få ta del av olika exempel på lektionsupplägg.

Begränsat antal platser.

Målgrupp: Olika yrkeskategorier och roller med intresse i frågan är välkomna att delta
Datum och tid: Nästa träff: 27 februari 14.00-16.00
Plats: Via teams
Anmälan: emma.crawley@vasteras.se

Upplägg och innehåll

Vi träffas i nätverket två gånger per termin för att utbyta erfarenheter. Vid varje träff har vi presentationer och diskussioner som utgår från förslag från nätverket. Deltagande i nätverket är kostnadsfritt och alla är välkomna. Alla deltar aktivt och ansvarar för sitt eget lärande.

Bakgrund

Nätverket startade 2022 genom en seminarieserie som fungerade som en tandemaktivitet till det internationella projektet Global Lessons on Greening of School Grounds. www.schoolgroundgreening.org

Målgrupp: Arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem
Datum och tid: Bokas enligt överenskommelse. Därefter 3 praktiska träffar på deltagande arbetslags planeringstid, se information nedan om kursens upplägg.
Plats: På respektive skolas skolgård och i skolans närmiljö
Anmälan: naturskolan@vasteras.se


Kursens upplägg och innehåll

Vi jobbar på er skolgård eller i ert närområde med praktiska övningar, inom många olika ämnen och arbetsområden. Vi utgår alltid från skolans och fritidshemmets styrdokument.

Pedagoger i arbetslag årskurs F-6 får utbildning och utomhuspedagogiska verktyg för sin egen undervisning på skolgården och i skolans närmiljö. Pedagogerna får kunskap om hur det utomhuspedagogiska arbetssättet kan kopplas till Lgr11 med syfte och centralt innehåll. Utomhuspedagogikens mervärden och fördelar tydliggörs så att undervisning utanför klassrummets väggar kan bli en naturlig del av skolarbetet. Skolan ges genom det utomhuspedagogiska arbetet möjlighet att på ett naturligt sätt möta Skolverkets beslut från 2019 om mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa.

Kursens upplägg:

 • Uppstartsträff med föreläsning som sker inomhus eller digitalt.
 • Tre praktiska träffar för arbetslaget utomhus. Träffarna sker med ca 4 veckors mellanrum, 2 timmar/tillfälle. Träffarna läggs på tider när arbetslaget har planeringstid.
 • Övningsuppgifter att genomföra med barngrupper mellan träffarna, några artiklar och texter att läsa

Förberedelse sker individuellt i överenskommelse med ansvarig rektor. Viss inläsning av styrdokument och forskningsartiklar inför eller efter kursträffar krävs.

Bakgrund

Naturskolan erbjuder en grundkurs i utomhuspedagogik där inspiration, stöd och egen erfarenhet ger pedagoger en stadig grund för att arbeta mer med utomhusverksamhet. Kursen innehåller praktiska övningar utomhus, presentation av teoretiska fakta och forskningsrön samt samtal och diskussioner.

Övrigt

Kursen är avgiftsfri, men rektor bör se till att det finns medel i budgeten avsatta för inköp av litteratur och viss pedagogisk utrustning.
Intyg om genomförd kurs ges till varje deltagare.

Målgrupp: NO- lärare och SO-lärare i högstadiet och gymnasiet
Datum och tid: Bokas enligt överenskommelse
Plats: Naturskolan Asköviken
Anmälan: naturskolan@vasteras.se

Kursens innehåll och upplägg

Vi är ute i den vackra naturen vid Asköviken under en heldag och gör olika övningar ute i fält. Kursen är en utomhuspedagogisk dag med fokus på lärande för hållbar utveckling. Det sker i tre steg:

 • Naturkänsla. Genom olika övningar bekantar vi oss med naturen med olika sinnen och lär sedan känna några av våra vanliga träd. Här skapar vi oss en känsla för naturen för att i nästa steg gå vidare.
 • Biologiska fältstudier. Vi studerar mångfalden i skogen och hagmarken genom undersökningar av fauna och flora. Här tydliggör vi vikten av biologisk mångfald, ekologiska samband och skapar oss en bättre ekologisk läsförståelse.
 • Globala perspektiv. Ett antal övningar som behandlar jordens resurser, klimatförändringar, effekter av vårt agerande samt värderingsfrågor ökar insikten om hur vi kan nå en bättre framtid för oss och kommande generationer. Tillsammans med de övriga tillfällena skapar vi oss en helhetsbild av hållbar utveckling. Därefter kan eleverna jobba med autentiska fall.

Praktisk information: Vi är ute hela tiden så kläder efter väder och skor för att vara ute i skog och mark. Ta med egen mat för lunch och om man så vill något fika.

Bakgrund

En hållbar utveckling är vad vi alla behöver – människor, djur och växter – för att leva på en frisk planet med fungerande ekosystem. Trots det allvarliga läget fortsätter vi att överutnyttja resurserna på jorden och mycket går i fel riktning mot klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. Samtidigt görs mycket för att förbättra läget, lokala och globala satsningar i smått och stort.

Generationen som växer upp nu är de som kommer att behöva axla en stor roll i framtiden. Kunskap och verktyg att påverka kan öka engagemanget för miljöfrågor. Det man inte vet något om tenderar man att bry sig mindre om. Därav kursens tre delar att skapa naturkänsla, för att gå vidare och lära sig mer och uppnå en större ekologisk läsförståelse som i sin tur ger ökade förutsättningar att få en helhetsbild med globala perspektiv. I slutänden leder det förhoppningsvis till att fler unga engagerar sig och kan och vill agera för en hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling (LHU) innebär att ta ett helhetsgrepp i undervisning kring hållbar utveckling och ge eleverna verktyg att kunna påverka. Hörnstenarna i LHU är:

 • Demokratiska arbetssätt
 • Kritiska förhållningssätt
 • Ämnesövergripande samarbeten
 • Mångfald av pedagogiska metoder
 • Delaktighet och inflytande från eleverna
 • Skolverket uppmanar alla skolor att arbeta med Lärande för hållbar utveckling och den här kursen vi erbjuder är en del av det arbetssättet.

Övrigt

Kursen är avgiftsfri men man behöver ta med egen lunch och fika.
Det är bra om det finns utrymme i budget för eventuella framtida inköp av material.

Målgrupp: Elevhälsa
Datum och tid: Bokas i samråd med Pedagogiska skolgårdar
Plats: På plats hos er eller via teams
Anmälan: emma.crawley@vasteras.se

Utbildningens upplägg och innehåll

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om utemiljöns hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande betydelse. Utbildningen genomförs med föreläsningar och samtal i grupp.

Upplägget och omfånget anpassas till identifierade utvecklingsområden hos skolenheten. Vi inleder med ett samtal kring nuläget om intresse för utbildningen finns.

Bakgrund

Utemiljön kan fungera hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande i elevhälsans arbete. Utemiljön bidrar till elevernas psykiska och fysiska hälsa och ska vara en miljö där alla känner sig inkluderade. Vi pratar i första hand om vad hälsa och lärande utemiljön kan betyda för alla barn dagligen. Dessutom diskuterar vi specifikt de utmaningar som finns kopplade till riskbedömningar, inkludering, kvalitativ friyta och delaktighet i miljön och ger praktiska redskap för utveckling.

Utemiljön kan utformas och nyttjas för att förebygga sjukdomar och ohälsa på organisationsnivå. Insatser i utemiljön kan bli en hävstång som bidrar till friska individer i framtiden och ett hållbart samhälle.

Vistelse i naturmiljö bidrar till återhämtning och minskar stressymptom, med en stödjande utemiljö runt skolan kan elever ges möjlighet till självreglering och återhämtning. Barns spontana lek bidrar till reglering av stress, och lek i väl utformad naturmiljö är särskilt återhämtande. Kontakt med djur och natur kan användas terapeutiskt för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Under 2024 ingår Naturskolan Asköviken, Västerås stad i ett kunskapsutvecklande projekt med Örebro universitet, Örebro kommun och Myndigheten för delaktighet där vi tar fram ett stödmaterial för universell utformning av lekmiljö.

Målgrupp: Rektor och pedagoger i förskola och skola, gärna en utemiljögrupp
Datum och tid: Bokas i samråd med Pedagogiska skolgårdar
Plats: På er skolgård alternativt i teams
Anmälan: emma.crawley@vasteras.se

Handledningens upplägg och innehåll

Syftet med handledningen är att öka kunskapen om utemiljöns betydelse och stimulera till utveckling av miljön.

Vi utgår från era förutsättningar och hjälper er hitta lösningar för utveckling av utemiljön så att den blir mer hälsofrämjande, utvecklande och pedagogisk. Vi bidrar också med kunskap kring hur utemiljön kan nyttjas i den pedagogiska verksamheten både i skola och förskola. Vi kan exempelvis erbjuda:

 • analys av utemiljön (kvalitetsaspekter kopplat till relevant forskning)
 • idéförslag och inspiration
 • processtöd

Bakgrund

Utemiljön har stor betydelse för vilka möjligheter barn ges till utveckling, hälsa och lärande och därför finns det stora behov av att skapa så rika och stimulerande miljöer som möjligt. Vi kan stimulera till rörelserikedom, ekologisk läskunnighet, psykologisk resiliens och främja ett hållbart lärande genom åtgärder och projekt i miljön. En samverkan mellan verksamhet och fastighetsägare är ofta nödvändig.

Det finns möjlighet för enheter att en gång per år söka bidrag för projekt i utemiljön från Pedagogiska skolgårdar. Bidraget söks under våren.

Övrigt

Kontakta Pedagogiska skolgårdar och beskriv era utmaningar eller identifierade utvecklingsbehov, så bokar vi in ett besök.

Kontakta oss

Naturskolan

Askövikens naturreservat, Askö 17, 725 91 Västerås

naturskolan@vasteras.se