Visa sökformulär

Miljö i förskola och skola

I förskolan och skolan är det extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Alla ska kunna vistas där, både du som är allergisk och du som har en funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att förskolan och skolan tänker på miljö, städning, luftföroreningar, buller och radon.

Miljö

Framför allt i förskolan är det viktigt med ytor för utelek och utevistelse. Barnen bör kunna vara ute i ett soligt och vindskyddat läge, fritt från störande trafik, buller och luftföroreningar.

När förskolan eller skolan får nya lokaler eller bygger om ska de anmäla det till miljö- och konsumentnämnden.

Läs mer om inomhusmiljö på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheterna ur hälso- och miljösynpunkt.

Resultatet av undersökningarna och bedömningarna ska dokumenteras, och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas. Verksamheterna ska genom en väl fungerande egenkontroll förhindra att barnen utsätts för hälsorisker.

Flicka med förstoringsglas

Buller

Störande buller kan påverka din hälsa, till exempel genom störd sömn på grund av biltrafik, grannar eller fläktar. Ljud från sopbilar, plogbilar med mera måste du acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade. Även om ljudet kan vara störande är det tillfälligt.

Det skadliga bullret i skolan står oftast eleverna själva för. Buller från byggnader är oftast bara störande, men kan göra att eleverna/barnen får koncentrationssvårigheter, blir trötta eller får huvudvärk. Misstänker du att ditt barn störs av buller i skolan, prata med personalen. Det finns riktlinjer för hur hög ljudnivån får vara inomhus. De riktvärden som gäller är att bullernivån inomhus ej bör överskrida 30 dBA ekvivalent nivå.

Så här kan bullret dämpas

Bullerdämpande material, till exempel akustikplattor i taket, bör vara installerade i matsalar, lekrum, samlingslokaler. Man kan även göra bullerdämpande åtgärder genom att sätta tennisbollar på stolarnas fötter.

Läs mer om buller på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Luft och ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att du ska trivas och må bra. Ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft. I skolor är det viktigt att tänka på hur många personer som vistas i lokalen och att det finns vädringsmöjligheter.

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation. En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, och där spelar obligatorisk ventilationskontroll en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. En bra grundventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är därför en viktig faktor för en god inomhusmiljö.

Hälsoeffekter på dålig inomhusluft är till exempel

 • luftvägssymtom
 • trötthet och huvudvärk
 • slemhinnesymptom
 • allergier
 • hudsymptom

Om du har barn i förskolan eller i skolan och misstänker att de mår dåligt kan det vara brister i ventilationen. Ta kontakt med personalen eller rektorn. Hjälper inte det och problemen kvarstår kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Pojke och flicka vid skolbänk

Tillgänglighet

Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras i skolan. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har ofta större behov av stöd och individuell anpassning än andra.

En hög tillgänglighet i skolan är en förutsättning för att alla elever ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för skolpersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler. Lagen om enkelt avhjälpta hinder innebär att skolor och förskolor ska anpassas för ökad tillgänglighet.

Läs mer om tillgänglighet på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Är du tonårsförälder?

  Kanske upplever du som förälder ibland att du har tappat greppet om din tonåring. Visste du att det finns en del redskap du kan använda för att utveckla relationen i positiv riktning? Nu startar en ny...

 • Västerås stad fortsätter att spola isbanor

  Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Tekniska nämnden ändrade på tisdagen sitt tidigare beslut sedan finansieringen lösts.

Hjälpte informationen på denna sida dig?