Logotyp
Visa sökformulär

Särskilda behov, extra stöd

Barn och unga som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt att få det. Det står i skollagen.

Vilket stöd finns det?

Förskola

Barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd går nästan alltid i ordinarie förskola. För barn där behovet av att vistas i en liten grupp med särskild kompetens är särskilt stort finns resursavdelningar. Barnen kan ha en hörselnedsättning eller språknedsättning. Ofta finns gruppen på en förskola med flera avdelningar.

Grundskola

För elever i behov av särskilt stöd finns det små särskilda undervisningsgrupper som är övergripande för kommunen. De erbjuder ett stöd till den ordinarie skolans verksamhet. Undervisningsgrupperna arbetar i små elevgrupper med individuellt anpassad undervisning. En del av eleverna har inlärningssvårigheter eller psykosociala svårigheter. Därför samarbetar undervisningsgrupperna med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt individ- och familjenämnden.

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Elever som behöver särskilt stöd ska få ett åtgärdsprogram. Syftet med det är att se till att elevens behov tillgodoses. Med hjälp av åtgärdsprogrammet kan personalen planera och utveckla den pedagogiska verksamheten så att du får det särskilda stöd som du behöver. Du får samtidigt en skriftlig bekräftelse på vilket stöd skolan ska ge dig. Åtgärdsprogrammet är inte samma sak som den individuella utvecklingsplanen. Mer information om elevstöd hittar du på skolornas egna webbplatser. Du kan också kontakta rektorn på din skola om du vill veta mer.

Läs mer om individuell utvecklingsplan för grundskola här

Grundskola och gymnasieskola

I Västerås kommunala grundskolor och gymnasieskolor finns frivillig skola på loven. Den är för elever som går i årskurs 4 till och med gymnasiet och som vill förbättra dina kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och andra ämnen. Vi har lovskola under sportlovet, påsklovet, i början och slutet av sommarlovet samt höstlovet. Lovskolan är ofta på förmiddagen och pågår ungefär fyra timmar varje vardag. Skollunch och skolskjuts ingår inte. Lovskolan kostar ingenting för dig som är elev. Den är till för att du ska kunna lära dig mer och förbättra dina resultat.

I skolorna har vi också läs- och skrivmentorer för att snabbt upptäcka om en elev har läs-, språk- och skrivsvårigheter. De föreslår även lämpliga åtgärder utifrån dina behov. På de kommunala skolorna har vi också särskilda matematikmentorer som bland annat ordnar fortbildning, tematräffar och studiecirklar för lärare. Matematikmentorerna ordnar även specifika stödinsatser på skolor för dig som har behov av särskilt stöd. Skoldatateket förenar specialpedagogik och IT. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om alternativa verktyg och hur du kan använda dem. På så vis får du en ökad möjlighet att nå längre i ditt lärande och din utveckling.

Läs mer om ung och mår dåligt, om hjälp och stöd, här

Sjukhusundervisning

Om du blir sjuk eller skadad och måste vara på sjukhus en längre tid har du rätt att få undervisning av en sjukhuslärare under tiden. På Barn- och ungdomskliniken (SOMA) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan du som går i skolan från årskurs 1 till och med gymnasiet få undervisning när du är inskriven och får behandling på sjukhus. Undervisningen sker både enskilt eller i grupp beroende på hur du mår. Du använder de läromedel du har på din ordinarie skola eller undervisningsmaterial som finns på sjukhusskolan.

Sjukhuslärarna är utbildade lärare med lång erfarenhet av arbeta med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. De har även kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt om fysiska och psykiska sjukdomstillstånd. Den undervisning som du får av sjukhuslärarna motsvarar så långt det är möjligt den undervisning som du annars skulle ha fått på sin ordinarie skola. Syftet är att med individanpassad undervisning hjälpa dig att nå dina kunskapsmål. Sjukhuslärarna samverkar även med din ordinarie skola för att stötta dig om du får hög skolfrånvaro i samband med din sjukhusvistelse. Sjukhuslärarna informerar även din skola om din sjukdom eller funktionsnedsättning. På detta sätt kan skolan på bästa möjliga sätt anpassa sig efter dina behov. Precis som sjukvårdspersonalen har sjukhuslärarna tystnadsplikt.

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är inlagt på sjukhus och som behöver hjälp med sin skolgång vänder dig i första hand till barnets rektor och behandlande team. Sjukhusskola finns på Barnkliniken, ingång 31, och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, ingång 24, på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Läs mer om särskilda utbildningsformer i skollagen, på Sveriges Riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Vuxenutbildning

Du som är vuxen, vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå och har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter kan få hjälp av en studievägledare. Besök Vuxenutbildningscentrum eller ring.

Kontaktuppgifter och mer information om vägledning för vuxna finns härlänk till annan webbplats

För vem

Vem kan få?

Förskolans resursavdelningar är öppna för dem som har extra stort behov av att gå i en liten grupp med särskild kompetens. Placeringsenheten avgör i dialog med dig som förälder om ditt barn kan få gå på en resursavdelning.

Skolan har ett speciellt ansvar för unga som behöver särskilt stöd. Elever som av fysiska, psykosociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar. Den frivilliga lov- och sommarskolan är öppen för alla elever i årskurs 4-9 samt gymnasiet. Den är till för dem som vill förbättra sina kunskaper.

Så här gör du

Så här gör du

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskolan kontaktar du förskolechefen eller Placeringsenheten i Västerås stad.

Om du anser att ditt barn är i behov av särskilt stöd i skolan kontaktar du rektor.

Om du anser att ditt barn behöver gå i särskola får du träffa samordnaren som informerar dig om särskolans verksamhet. Det är samordnaren för särskolan som utifrån Skolverkets riktlinjer ansvarar och beslutar om vilka elever som ska tas emot i särskolan.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är skolans rektor som har ansvaret för elevstöd. Vid sin sida har rektor, förutom den pedagogiska personalen, den särskilda elevhälsopersonalen som med sin specifika kompetens stödjer lärare och skolledning i elevhälsoarbetet. Rektor ansvarar för att elever som har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter ska upptäckas tidigt och få det stöd de behöver.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

    Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildnin...

  • Park(ing) day

    Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

Hjälpte informationen på denna sida dig?